Vedtekter for Pontiac Club Norway

Vedtatt 09.05.2010

1. KLUBBENS NAVN
Klubbens navn Pontiac Club Norway, forkortet PCN

2. KLUBBENS FORMÅL
Klubben har som formål å virke for bevaring av og utvide interessen for kjøretøy produsert av Pontiac Motor Divisjon av General Motors.

3. KLUBBENS VIRKSOMHET
Klubben skal nasjonalt arbeide for forståelse for og samhørighet mellom eiere og personer med interesse for Pontiac Motor Divisjon's kjøretøyer.Klubben skal aktivt arbeide for å skape et positivt miljø for restaurering, vedlikehold og bevaring av kjøretøyer produsert av Pontiac Motor Divisjon. Klubben skal fungere som serviceorgan for medlemmene samt bistå med råd og veiledning for eiere av Pontiac kjøretøyer,samt samarbeide nasjonalt og internasjonalt med klubber som driver med tilsvarende virksomhet.

4. BESLUTTENDE ORGAN
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighet og besluttende organ. Klubbens ledelse og drift ivaretas av et valgt styre minst bestående av formann,sekretær og kasserer.

5. VILKÅR FOR MEDLEMSKAP
Klubben er åpen for personer som eier eller har interesse for kjøretøy produsert av Pontiac. Ett hvert medlem plikter å rette seg etter de vedtekter som til en hver tid gjelder for Pontiac Club Norway.

6. KONTIGENT
Generalforsamlingen fastsetter medlemskontigenten.

Medlemmene plikter å betale kontigent og andre økonomiske forpliktelser vedkommende har pådratt seg til PCN innen satte tidsfrister. Dersom et medlem melder seg ut eller blir ekskludert fra klubben kan medlemskap gjenopptas etter gjeldene søknadsprosedyre. All tidligere skyldig kontigent skal være betalt og eventuelt annet økonomisk mellomværende skal være oppgjort før gjenopptak.

7. GENERALFORSAMLING
Generalforsamling avholdes på høsten, samme helg som Oslo Motorshow i slutten av oktober hvert år. Tidspunktet fastsettes av styret og informeres medlemmene senest 14 dager før møtet. Innkallelse med dagsorden og årsberetning sendes medlemmene senest 14 dager før møtet.

Generalforsamlingen skal behandle: Årsberetning,revisjon,medlemsavgift, valg samt innkomne saker fra medlemmene. Voteringer avgjøres ved vanlig flertall. Endringer av vedtekter avgjøres ved 2/3 dels flertall.

8. STEMMERETT
Alle medlemmer med betalt medlemskap har stemmerett på generalforsamlingen.

9. OPPLØSNING
PCN kan besluttes oppløst på generalforsamlingen ved ¾ av medlemmenes totale stemmetall på lovlig innkalt generalforsamling.